نباید بهار روبی شویم...

اخبار جدید حاکی از این است که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با شرکت بهار روب تهران قرارداد بسته است.

شایان ذکر است از سوابق این شرکت می توان به تامین نیروی انسانی با عناوین  ماشین نویس، پیشخدمت، نظافتچی، متصدی، تعمیر کار ساختمان، تعمیر و نگهداری وسایل ارتباطی، نگهداری تاسیسات و تهیه، طبخ و توزیع غذا اشاره کرد.

گر این شرکت بیمه بازرسان را رد کند، بازرسان این سازمان به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد.

/ 1 نظر / 27 بازدید

کاملا درسته مطمئن باشید تا حصول نتیجه ی نهایی و دستیابی اتم و اکمل به حقوقمان ایستاده ایم و در صورت لزوم به عالی ترین مراجع شکایت خواهیم نمود..