تلاش برای سایر

تیم دیپلماسی جهت پیگیری وضعیت سایر مزایا به دفتر آقای محجوب مرجعه نموده و خواستار رسیدگی ایشان شدند. آقای محجوب نیز با آقای یزدانی تماس حاصل نموده و خواستار پاسخگویی ایشان شدند که آقای یزدانی گفتند که ما سایر مزایا را از حقوق حقه بازرسان می دانیم و سازمان مدیریت نیز با این امر مخالفتی ندارد ولی خزانه همیشه به بهانه کسری بودجه از پرداخت مبالغ مورد تقاضا اجتناب می نماید.

/ 0 نظر / 95 بازدید