بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

نقل قول از دکتر اصغر شکرگزار
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٢/۱۳  کلمات کلیدی: دولت و مجلس ، علی یزدانی ، مجلس شورای اسلامی ، قانون

بسمه تعالی

سربازان گمنام اقتصادی

    پیش از قرن بیستم اقتصاد بسیاری ازکشورها متکی بربخش کشاورزی پایه گذاری شده بود ودرقرن 18 برخی ازمکاتب اقتصادی ازجمله فیزیوکراتهامحور توسعه جامعه راتوسعه بخش کشاورزی می دانستند.ابن خلدون اندیشمنداجتماعی جهان اسلام معتقد بود وقتی کشورها ضعیف می شوند بخش کشاورزی رادولتی می کنند.مفهوم این جمله این است که دولتهای قدرتمنداقتصادجامعه رادولتی نمی کنندبلکه فضای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی مردم فراهم می کنندودولتها باکمترین هزینه وبا نظارتهای موثر دوهدف رادربرنامه های حکومتی دنبال می کنند:الف-کسب درآمدهای ازفعالیتهای تولیدی وتجاری مردم وبخش خصوصی درقالبهای دریافت مالیات وعوارض .ب-ایجاد تعادل درعرضه وتقاضاکالاها وجلوگیری ازکم فروشی وگران فروشی وپیش گیری ازاجحاف به مردم .گرچه اقتصادایران از ساختار مختلط برخورداراست یعنی اقتصاددولتی وخصوصی درهم تنیده شده واین ساختار مانع از رسیدن به اهداف تعیین شده می گردد.

ازطرفی تکیه دولتها درایران به درآمدهای نفتی درچنددهه اخیر،جایگاه درآمدهای مالیاتی وغیره را کاهش داده اما نمی توان به راحتی از کنا رظلم وتعدی بازارتولید وتجارت به مردم گذشت .لذا شکل گیری نهادهای نظارتی برای تحقق اهداف فوق ضرورت می یابد.درایران سابقه تشکیل نهادهای نظارتی براقتصادوبازارتولیدوتجارت بسیارقدیمی است وآنچه تاریخ گواهی می دهد یکی ازعوامل اصلی ماندگاری قدرت وحکومت درایران توجه حکومتهای ایرانی به اهمیت برقراری عدالت درجامعه است. اداره بازرسی وکشف کالاهای قاچاق که درسالهای اخیر زیر نظر وزارت صنعت ،معدن وتجارت فعالیت می کند درکنار  سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه کنترل قیمت فروش اجناس وکالاهای تولیدی ومبارزه باکالاهای قاچاق رابعهده دارد،مجموعا تشکیلاتی هستند که مبارزه با کم فروشی وگران فروشی وتخلفات مختلف بخش بازاروتولید رانظارت می کنند.

زهم گسستگی عرضه وتقاضا ودرهم ریختگی رادرعرصه بازارهای شهری وروستایی بهمراه خواهدداشت.
براساس اطلاعات منتشره حدود چهارهزار نفرازاین نیروها دراداره بازرسی کشور درامورتنظیم بازارها نقش دارند واکثرا ازاقشارمتعهدو تحصیل کرده دانشگاه می باشندوتاکنون خدمات ارزنده ای راارائه کرده اند .ازطرفی برخوردومواجه آنها با متخلفین اقتصادی درآمدهنگفتی را برای دولت داشته است ولذا ضرورت دارد تا دولت جناب آقای روحانی باحمایت ازاین نیروها قدرت نظارت خودرا بربازار تجارت وتولید افزایش داده وزمینه دلگرمی این نیروها فراهم کند.ازقرارمعلوم حدودشش سال است که نیروهای بازرسی وزارت بازرگانی ،صنعت ومعدن همانندتوپ فوتبال ازبخش خصوصی به بخش دولتی وازبخش دولتی به خصوصی پاس کاری می شوندوحق وحقوق این زحمتکشان بخوبی ادانشده است .اخیرا نیز زمزمه فسخ قرارداداین نیروها باوزارت متبوع وانتقال آنهابه بخش خصوصی آرامش نسبی این نیروها برهم زده است .

درحالیکه این افراددرحوزه کاری خود هم نقش کارشناس تخصصی  درکارخوددارندوهم درعملیات میدانی مبازره باتخلفات باانواع خطر مواجه می شوندکه دربسیاری موارد ضریب امنیتی آنها درحدپایینی قراردارد .موقعیت شغلی ناپایدار،حقوق کم وناپایداروشرایط کاری ناپایداروناامن ،آرامش رااز این نیروها وخانواده آنهادورکرده است و اعتراض جمعی آنهارا برانگیخته است .جاداردمقامات مسئول ونمایندگان محترم مجلس اقدام اساسی برای ساماندهی این نیروهای مفید درعرصه نظارت بعمل آورندوبا جذب این نیروها دربدنه دولت قدرت وتوان نظارتی دولت راافزایش دهند چرا که هیچ نظامی بدون نیروهای موثر نظارتی دوام وبقاء مناسب نخواهدداشت .

درحالیکه این افراددرحوزه کاری خود هم نقش کارشناس تخصصی  درکارخوددارندوهم درعملیات میدانی مبازره باتخلفات باانواع خطر مواجه می شوندکه دربسیاری موارد ضریب امنیتی آنها درحدپایینی قراردارد .موقعیت شغلی ناپایدار،حقوق کم وناپایداروشرایط کاری ناپایداروناامن ،آرامش رااز این نیروها وخانواده آنهادورکرده است و اعتراض جمعی آنهارا برانگیخته است .جاداردمقامات مسئول ونمایندگان محترم مجلس اقدام اساسی برای ساماندهی این نیروهای مفید درعرصه نظارت بعمل آورندوبا جذب این نیروها دربدنه دولت قدرت وتوان نظارتی دولت راافزایش دهند چرا که هیچ نظامی بدون نیروهای موثر نظارتی دوام وبقاء مناسب نخواهدداشت .                

درحالیکه این افراددرحوزه کاری خود هم نقش کارشناس تخصصی  درکارخوددارندوهم درعملیات میدانی مبازره باتخلفات باانواع خطر مواجه می شوندکه دربسیاری موارد ضریب امنیتی آنها درحدپایینی قراردارد .موقعیت شغلی ناپایدار،حقوق کم وناپایداروشرایط کاری ناپایداروناامن ،آرامش رااز این نیروها وخانواده آنهادورکرده است و اعتراض جمعی آنهارا برانگیخته است .جاداردمقامات مسئول ونمایندگان محترم مجلس اقدام اساسی برای ساماندهی این نیروهای مفید درعرصه نظارت بعمل آورندوبا جذب این نیروها دربدنه دولت قدرت وتوان نظارتی دولت راافزایش دهند چرا که هیچ نظامی بدون نیروهای موثر نظارتی دوام وبقاء مناسب نخواهدداشت .